การอบรมสัมนา
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาและการฝึกอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พนักงานทุกประเภท รวมถึงพนักงานใหม่ เข้าใจถึงทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และมีองค์ความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียงพอต่อการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

04 มีนาคม 2563
ประมวลภาพการจัดอบรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ภาพบรรยากาศการการจัดอบรมประชาสัมพันธ์ ภาพบรรยากาศการอบรมตามแผน In-House Training ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา