การอบรมสัมนา
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาและการฝึกอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พนักงานทุกประเภท รวมถึงพนักงานใหม่ เข้าใจถึงทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และมีองค์ความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียงพอต่อการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

14
กันยายน
2555
อบรมสัมมนาหลักสูตรพัฒนาด้วย SAFE สุขใจทั้งองค์กร
05
กรกฎาคม
2555
อบรมสัมมนาหลักสูตรหัวหน้าทีมที่ลูกน้องประทับใจ
26
เมษายน
2555
อบรมสัมมนาหลักสูตรร๊อคกี้ ฮาร์ท สมาร์ท เครดิต