การอบรมสัมนา
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาและการฝึกอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พนักงานทุกประเภท รวมถึงพนักงานใหม่ เข้าใจถึงทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และมีองค์ความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียงพอต่อการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

30
ตุลาคม
2556
อบรมและซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัยบริษัทฯ ประจำปี 2556
29
สิงหาคม
2556
อบรมสัมมนาหลักสูตรนักเก็บเงินมือทอง
06
สิงหาคม
2556
อบรมสัมมนาหลักสูตรหัวหน้าทีมขายมืออาชีพ Yes You Can!
10
มิถุนายน
2556
อบรมสัมมนาหลักสูตรนักขายมืออาชีพ รุ่น 2
27
พฤษภาคม
2556
อบรมสัมมนาหลักสูตรนักขายมืออาชีพ รุ่น 1
06
กุมภาพันธ์
2556
อบรมสัมมนาหลักสูตรธุรกิจต่อเนื่องมืออาชีพ คุณทำได้ Yes You Can!