การอบรมสัมนา
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาและการฝึกอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พนักงานทุกประเภท รวมถึงพนักงานใหม่ เข้าใจถึงทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และมีองค์ความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียงพอต่อการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

24
กันยายน
2558
"การอบรมแอร์ Fedders"
30
สิงหาคม
2558
"อบรมการบริการด้วยใจรักในงานที่ทำ"
26
สิงหาคม
2558
"การอบรมของพนักงานขายประจำร้าน Dealer จ.มหาสารคาม"
21
สิงหาคม
2558
"การอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)"
20
สิงหาคม
2558
การอบรมหลักสูตร การติดตั้งและการแก้ไขปัญหาเครื่องกรองน้ำ ROMA รุ่นที่ 2
19
สิงหาคม
2558
การอบรมหลักสูตร การติดตั้งและการแก้ไขปัญหาเครื่องกรองน้ำ ROMA รุ่นที่ 1
09
กรกฎาคม
2558
การอบรม "ศิลปะในการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่"
08
กรกฎาคม
2558
การอบรม "บันไดเศรษฐี รุ่น 8"
06
กรกฎาคม
2558
การอบรมหลักสูตร "Excel Advanced"
01
กรกฎาคม
2558
การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
26
มิถุนายน
2558
เทคนิคการนำเสนอขายทางโทรศัพท์สำหรับ Call Center อย่างมีประสิทธิผล
24
มิถุนายน
2558
การสัมมนา "การศิลปการจบการขายและการดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพ"
23
พฤษภาคม
2558
23-29 พฤษภาคม 2558 อบรม โครงการ The Power of Change
22
กุมภาพันธ์
2558
การสัมมนา "ผู้บริหารทีมขายยุคใหม่..หัวใจ DISC" โดยวิทยากรอาจารย์กัมพล ราชวงษ์ และทีมงานจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (The Smart Wealth Institute) และทีมงาน
30
มกราคม
2558
อบรม Modern Management Executive (MME) รูปแบบการสัมมนาเชิงวิชาการ