การอบรมสัมนา
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาและการฝึกอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พนักงานทุกประเภท รวมถึงพนักงานใหม่ เข้าใจถึงทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และมีองค์ความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียงพอต่อการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

20
ธันวาคม
2559
"การสัมมนาเรื่อง ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) รุ่นที่ 2"
13
ธันวาคม
2559
"การอบรมธุรการสาขา เรื่อง ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ, KPI, Competency"
07
ธันวาคม
2559
"การอบรมพนักงานขายทางโทรศัพท์ รุ่น 1/59"
01
ธันวาคม
2559
"พนักงานเริ่มงานใหม่และเทคนิคการขาย"
21
มิถุนายน
2559
"การใช้และบำรุงรักษารถยนต์"
18
มิถุนายน
2559
"บันไดเศรษฐี" รุ่นที่ 9/2559"