การอบรมสัมนา
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาและการฝึกอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พนักงานทุกประเภท รวมถึงพนักงานใหม่ เข้าใจถึงทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และมีองค์ความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียงพอต่อการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

28
พฤศจิกายน
2560
ประมวลภาพการอบรม 4 Step สู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานตามแนวทาง TWI และ ผู้นำ 4 ทิศ
28
พฤศจิกายน
2560
ประมวลภาพการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ทำงานเบื้องต้น
24
พฤศจิกายน
2560
ประมวลภาพ อบรมเทคนิค การเป็นต้นแบบและครูพี่เลี้ยงมืออาชีพ สาขา ภาคอีสาน
06
พฤศจิกายน
2560
ประมวลภาพ อบรมการขับและบำรุงรักษารถยกไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
20
ตุลาคม
2560
ประมวลภาพการอบรมหลักหลักสูตร "เทคนิคการเป็นต้นแบบและครูพี่เลี้ยงมืออาชีพ"
17
ตุลาคม
2560
ประมวลภาพการอบรมหลักหลักสูตร "4 Step สู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานตามแนวทาง TWI และ ผู้นำ 4 ทิศ"
17
ตุลาคม
2560
ประมวลภาพการอบรมเทคนิคการเป็นต้นแบบและครูพี่เลี้ยงมืออาชีพ แก่พนักงานฝ่ายขาย
13
กันยายน
2560
ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรความรู้ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำอุ่น
13
กันยายน
2560
ประมวลภาพการอบรม สาขาต่างจังหวัด (ภาตอีสาน)
04
กันยายน
2560
ประมวลภาพการอบรม Apply KAIZEN for Modern
24
สิงหาคม
2560
ประมวลภาพการอบรมสาขาต่างจังหวัด
29
พฤษภาคม
2560
อบรมสาขาภาคใต้
12
พฤษภาคม
2560
อบรมสาขาภาคเหนือ
21
เมษายน
2560
การอบรบหลักสูตร การให้คำปรึกษา Coaching
10
เมษายน
2560
การอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำและเทคนิคการขาย
29
มีนาคม
2560
การอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำและเทคนิคการขาย
22
มีนาคม
2560
การอบรมความรู้พื้นฐานและข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
16
มีนาคม
2560
การสัมมนาพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายบริหารสาขา
15
กุมภาพันธ์
2560
การอบรมพนักงานฝ่ายขายทางโทรศัพท์
18
มกราคม
2560
การอบรมพนักงานฝ่ายขายทางโทรศัพท์
16
มกราคม
2560
การอบรมพนักงาน บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด