การอบรมสัมนา
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาและการฝึกอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พนักงานทุกประเภท รวมถึงพนักงานใหม่ เข้าใจถึงทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และมีองค์ความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียงพอต่อการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

09
พฤศจิกายน
2561
ประมวลภาพ การจัดอบรม ประจำเดือน ตุลาคม 2561
05
มีนาคม
2561
ประมวลภาพการบรรยายธรรมในหัวข้อ"ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข" โดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ"
05
มีนาคม
2561
ประมวลภาพการจัดอบรม หลักสูตร การสร้างพลังนักขาย
14
กุมภาพันธ์
2561
ประมวลภาพ การอบรมภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ผู้บริหารระดับสูง)รุ่นที่ 1