การอบรมสัมนา
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาและการฝึกอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พนักงานทุกประเภท รวมถึงพนักงานใหม่ เข้าใจถึงทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และมีองค์ความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียงพอต่อการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

02
ธันวาคม
2562
ประมวลภาพ การจัดอบรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
09
ตุลาคม
2562
ประมวลภาพ การจัดอบรม ประจำเดือน กันยายน 2562
08
กรกฎาคม
2562
ประมวลภาพการจัดอบรม ประจำเดือน มิถุนายน 2562
03
พฤษภาคม
2562
ประมวลภาพการจัดอบรม ประจำเดือน เมษายน 2562
01
เมษายน
2562
ประมวลภาพการจัดอบรม ประจำเดือน มีนาคม 2562
04
กุมภาพันธ์
2562
ประมวลภาพการจัดอบรม ประจำเดือน มกราคม 2562