การอบรมสัมนา
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาและการฝึกอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้พนักงานทุกประเภท รวมถึงพนักงานใหม่ เข้าใจถึงทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และมีองค์ความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียงพอต่อการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทเธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

05
พฤศจิกายน
2563
ประมวลภาพการจัดอบรม ประจำเดือน ตุลาคม 2563
02
กันยายน
2563
ประมวลภาพการจัดอบรม ประจำเดือน สิงหาคม 2563
04
สิงหาคม
2563
ประมวลภาพการจัดอบรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
03
กรกฎาคม
2563
ประมวลภาพการจัดอบรม ประจำเดือน มิถุนายน 2563
08
มิถุนายน
2563
ประมวลภาพการจัดอบรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
15
เมษายน
2563
ประมวลภาพการจัดอบรม ประจำเดือน เมษายน 2563
04
มีนาคม
2563
ประมวลภาพการจัดอบรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
04
กุมภาพันธ์
2563
ประมวลภาพการจัดอบรม ประจำเดือน มกราคม 2563