วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป็นผู้ส่งมอบทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน
พันธกิจ
 • สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าด้วยการบริการที่เข้าใจและใส่ใจ
 • คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดผ่านสินค้าและบริการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ลูกค้า
 • พัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ
 • สร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากร
 • สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
 • รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธรรมนูญ
เราจะนำบริการด้านสุขภาพ สร้างคุณภาพความพอใจให้ลูกค้า
เราจะสร้างความมั่นคงตรงวาจา สร้างพนักงานมีคุณค่าปัญหาคลาย
เราจะสร้างผลกำไรใหญ่ไพศาล เพื่อเจือจานกระจายถ้วนล้วนหลากหลาย
ธรรมนูญองค์กรไม่คลอนคลาย ห้าข้อไซร้บรรลุจุดสูงสุดเอย
ค่านิยมองค์กร
 • I: Innovation พร้อมสร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า
 • S: Service Mind บริการด้วยใจ ดูแล ใส่ใจ
 • M: Moral มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส
 • A: Achievement มุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ
 • R: Reliable มีความเป็นมืออาชีพ น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้
 • T: Teamwork ทำงานเป็นทีม