วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องกรองน้ำดื่ม ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV
พันธกิจ
 • สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความทันสมัย
 • สร้างความพึงพอใจถึงบ้านและความผูกพันแก่ลูกค้า
 • ขยายฐานธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV
 • สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
 • สร้างความผูกพันแก่บุคลากรโดยพัฒนาศักยภาพ สร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
 • รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธรรมนูญ
เราจะนำบริการด้านสุขภาพ สร้างคุณภาพความพอใจให้ลูกค้า
เราจะสร้างความมั่นคงตรงวาจา สร้างพนักงานมีคุณค่าปัญหาคลาย
เราจะสร้างผลกำไรใหญ่ไพศาล เพื่อเจือจานกระจายถ้วนล้วนหลากหลาย
ธรรมนูญองค์กรไม่คลอนคลาย ห้าข้อไซร้บรรลุจุดสูงสุดเอย
ค่านิยมองค์กร (TSR Core Value)
เราคือ SAFE : SAFE คือเรา
 • S (Satisfaction) สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า รวมถึงพนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย
 • A (Adaptation) มีความสามารถในการพัฒนา และปรับปรุงทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
 • F (Firm Company) เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยธรรมาภิบาล
 • E (Excellent Service) เป็นเลิศในทุกด้าน
ความสามารถหลักขององค์กร
(TSR Core Competency) SMARTs
 • S (Service Mind) บริการด้วยใจ
 • M (Moral) ยึดถือในจรรยาบรรณ
 • A (Achievement) มุ่งมั่นความสำเร็จ
 • R (Responsibility) สานเสร็จความรับผิดชอบ
 • T (Team Work) รอบคอบงานเป็นทีม
 • s (self-learning) ใฝ่เรียนรู้