คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม
ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 66 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : ไม่มี
วุฒิการศึกษา : - ศาสตรเมธี สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2548 มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่นมาลากุล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ปริญญาเอก การปฏิรูปและพัฒนาองค์กรดุษฎีบัณฑิต (DODT.) สาขาวิชาการปฏิรูปและพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยแพทย์ซีบู ประเทศฟิลิปปินส์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (B.A.) สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors.
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) Class 14/2018 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
พ.ค.2561 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
พ.ค.2560 - ปัจจุบัน   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. - พ.ค. 2561   กรรมการบริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ก.พ.2561   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน   นายกสมาคม
สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
2558 - ปัจจุบัน   ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบการเรี่ยไรภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
2558 - ปัจจุบัน   รองประธาน
มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ คนที่ 1
2556 - ปัจจุบัน   รองประธาน
มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคม
ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2555 - ปัจจุบัน   ประธานฝ่ายวิชาการ
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
2550 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาพิเศษ
สถาบันวิจัยโสมซานซี มณฑลเหวินซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2545 - ปัจจุบัน   อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 36 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 6.11
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท Master Of Science , International Business & English, University of Portsmouth, Hampshire, UK.
    - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - Director Accreditation Program (DAP)Class SET/2012 Thai Institute of Directors
    - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors
    - Director Certification Program (DCP) Class 263/2018 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
ก.พ.2561 - ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2557 - ก.ค. 2559   รองกรรมการผู้จัดการสายงานช่องทางการขายใหม่และบริการลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2557 - ก.ย.2562   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2556 - 2557   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2555 - 2556   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
นายวิรัช วงศ์นิรันดร์
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 68 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 0.19
วุฒิการศึกษา : - Master of Business Administration (MBA) Florida International University, Miami, Florida, USA
    - Certificate in Production and Manufacturing, Florida International University, Miami, Florida, USA
    - Bachelor of Science in Industrial Technology (Honor) Florida International University, Miami, Florida, USA
    - Associate Degree in Pre-Engineering, Miami- Dade Community College, Miami, Florida, USA
    - Director Certification Program (DCP) Class 135/2010 Thai Institute of Directors.
    - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) Class 11/2010 Thai Institute of Directors.
    - Audit Committee Program (ACP) Class 37/2011 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ม.ค.2562   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
ก.พ. – ธ.ค.2561   กรรมการบริหาร / กรรมการผู้บริหารระดับสูง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2556 - 2561   กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ก.พ.2560   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
2555 - 2556   ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาองค์กรและระบบ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2554 - 2557   กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
2553 - 2559   กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้บริหารระดับสูง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 40 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 6.13
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท MBA (การบริหารและการจัดการ) มหาวิทยาลัย Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา
    - ปริญญาโท MS (การเงิน) มหาวิทยาลัย Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา
    - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 98/2012 Thai Institute of Directors
    - Company Secretary Program (CSP) Class 68/2016 Thai Institute of Directors
    - Anti Corruption: The practical Guide (ACPG) Class 31/2016 Thai Institute of Directors
    - Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 11 กันยายน 2561, Thai Institute of Directors
    - Certificate in investor วันที่ 3-11 ตุลาคม 2561 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน   กรรมการผู้บริหารระดับสูง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2560 -
ก.พ. 2561
  รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2560 -
มี.ค. 2561
  เลขานุการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ก.ย. 2562   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2558 - ม.ค. 2560   เลขานุการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2556 -
พ.ค. 2559
  กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2552 - มี.ค. 2556   กรรมการ / กรรมการผู้จัดการกรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรธรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด
2546 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด
นางสาวสวิตา แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้บริหารระดับสูง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 7 ต.ค. 2562)
อายุ : 38 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 6.26
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - ประกาศนียบัตร (MSC Marketing and Management) มหาวิทยาลัย Loughborough สหราชอาณาจักร
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 99/2012 Thai Institute of Directors
    - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors
    - การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร Innovation Management Program (Mini MBA 2) จัดโดยบริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด
    - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) Class 6/2019 Thai Institute of Directors
    - Chief People Officer Program: CPO#14 by PIM HR Excellence Center
     
ประสบการณ์การทำงาน
7 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2561 -ปัจจุบัน   กรรมการผู้บริหารระดับสูง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2561 -
พ.ค. 2562
  กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
ก.ย. 2560 –
7 ต.ค. 2562
  ที่ปรึกษาด้านการประเมิน ติดตาม และพัฒนาองค์กร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2560 - มี.ค.2561   รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ก.ย.2562   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2556 - 2560   รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด
นายไพฑูรย์ หอมจันทร์
ตำแหน่ง   กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้บริหารระดับสูง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 59 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 0.82
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
    - Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
มี.ค.2561 - ปัจจุบัน   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ.2561 - ปัจจุบัน   กรรมการผู้บริหารระดับสูง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ก.ย.2560 -ก.พ.2561   รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ก.พ.2561   กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานกลาง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด
ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ
อายุ : 53 ปี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจการจัดการ Nova Southeastern University สหรัฐอเมริกา
    - ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    - Director Certification Program (DCP) Class 233/2017 Thai Institute of Directors
    - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) Class 3/2016 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
2561 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน   กรรมการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการ
บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการ
บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จำกัด
2557 - ปัจจุบัน   กรรมการ
บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน   กรรมการ
บริษัท ไหมทอง จำกัด
นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์
ตำแหน่ง   กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้บริหารระดับสูง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
อายุ : 61 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 0.01
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท คณะสาขาบริหารการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทายาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
- Director Certification Program (DCP) Class 110/2008 Thai Institute of Directors
- TLCA Executive Development Program (EDP) Thai Institute of Directors
- Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok Building Trust in a Transforming Economy โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) และสัญญาเช่า (TFRS 16) ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน ปี 2561 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- FinTech Lending & Trend : อนาคตสินเชื่อดิจิทัล รุ่นที่ 1 ปี 2561 โดยสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- IR Sharing 1/2019 หัวข้อ " How to make the most of your IRO function?" โดยชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 “Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2019 การทบทวนการกำกับดูแลของงบการเงินรายไตรมาส” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 4/2019 “ How important are intangible assets impairments?” และ“How important of Employee Benefit Actuarial Valuation” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
27 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ก.ค.2561 - ปัจจุบัน   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค.2561 - ปัจจุบัน   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ.2561 - ปัจจุบัน   กรรมการผู้บริหารระดับสูง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย.2560 -ก.พ.2561   กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. - พ.ย.2560   กรรมการอิสระ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย.2559 -ก.ค.2560   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2552 - ต.ค.2559   กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)