คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสุมนา วงษ์กะพันธ์
ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
อายุ : 69 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : ไม่มี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southeastern Oklahoma State USA (ปี 2518)
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2515)
- Strategic Human Resource Management, Harvard Business School.
- Banking Management ADB. Japan.
- Director Accreditation Program (DAP) Class 47/2005 Thai Institute of Directors.
- ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 นักบริหารงานบุคคลดีเด่น จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักบริหารงานบุคคลดีเด่น ปี 2552 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
- ได้รับรางวัลดีเด่นนักอนุรักษ์ทรัพยากร จาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     
ประสบการณ์การทำงาน
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน   คณะกรรมการบริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด
2553 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2553 - 2558   ประธานคณะกรรมการ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
2553 - 2558   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
2553 - 2558   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เคทีบี แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 63 ปี
วุฒิการศึกษา : - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2523)
    - สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2531)
    - ดุษฎีบัณฑิต สาขา Planning Financing จากมหาวิทยาลัยลอนดอน (พ.ศ.2539)
    - แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แขนงสุขภาพจิตชุมชน
    - แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
    - ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2560)
     
ประสบการณ์การทำงาน
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน   กปัจจุบันนายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันโรคแห่งประเทศไทย
31 ส.ค. 2556 -
30 ก.ย. 2558
  อธิบดีกรมอนามัย
1 ต.ค. 2554 -
31 ส.ค. 2556
  อธิบดีกรมควบคุมโรค
2553 - 2554   รองปลัดกระทรวงการคลัง
2550 - 2553   ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
2547 - 2550   ที่ปรึกษาทางการแพทย์อาวุโสสำนักงานสาธารณสุขศาสตร์
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวสวิตา แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้บริหารระดับสูง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 7 ต.ค. 2562)
อายุ : 38 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 6.26
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - ประกาศนียบัตร (MSC Marketing and Management) มหาวิทยาลัย Loughborough สหราชอาณาจักร
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 99/2012 Thai Institute of Directors
    - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors
    - การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร Innovation Management Program (Mini MBA 2) จัดโดยบริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด
    - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) Class 6/2019 Thai Institute of Directors
    - Chief People Officer Program: CPO#14 by PIM HR Excellence Center
     
ประสบการณ์การทำงาน
7 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2561 -ปัจจุบัน   กรรมการผู้บริหารระดับสูง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2561 -
พ.ค. 2562
  กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
ก.ย. 2560 –
7 ต.ค. 2562
  ที่ปรึกษาด้านการประเมิน ติดตาม และพัฒนาองค์กร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2560 - มี.ค.2561   รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ก.ย.2562   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2556 - 2560   รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด