ประวัติของบริษัท
 • พ.ศ. 2562
 • พ.ศ. 2561
 • พ.ศ. 2560
 • พ.ศ. 2559
 • พ.ศ. 2558
 • พ.ศ. 2557
 • พ.ศ. 2556
 • พ.ศ. 2552
 • พ.ศ. 2542
 • พ.ศ. 2535
 • พ.ศ. 2519

ปี พ.ศ. 2562

 • บริษัทต่อยอดรูปแบบธุรกิจการจำหน่ายสินค้า ผ่านช่องทาง Online และ TV Shopping เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยออกผลิตภัณฑ์รุ่น D-Lite เพื่อตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ ที่มีขนาดเล็กลง รวมไปถึงข้อจำกัดด้านพื้นที่ใช้สอยของที่พักอาศัย และยังสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง (DIY)
 • บริษัทเปิดตัวบริการใหม่ภายใต้ ชื่อ “SAFE MAN” โดยมีคุณเมทนี บุรณศิริ (นีโน่) เป็นพรีเซ็นเตอร์ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทีมขายและการบริการให้มีคุณภาพ เหมาะสม และทันสมัย ซึ่งให้บริการในด้านต่างๆ อาทิ การบริการส่งและติดตั้งฟรี บริการซ่อมและเปลี่ยนสารกรอง บริการรับชำระค่าสินค้าและค่างวดในกรณีผ่อนชำระแบบไม่ใช้บัตรเครดิต รวมถึงการให้บริการปรึกษาปัญหาเรื่องน้ำ หรือสาธิตสินค้าให้ลูกค้าที่บ้าน
 • บริษัทขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าและให้บริการได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้มากขึ้น ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวนสาขาทั้งหมด 23 สาขา (สิ้นปี 2561 มีจำนวน 22 สาขา)
 • ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีการอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 662,198,922 บาท (หุ้นสามัญ 662,198,922 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เป็น 549,682,133 บาท (หุ้นสามัญ 549,682,133 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 112,516,789 หุ้น
 • เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติปิดบริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องมาจากบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ได้มีการประกอบเครื่องปรับอากาศยี่ห้อเฟดเดอร์ออกมาจำหน่ายแล้ว และได้จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

ปี พ.ศ. 2561

 • วันที่ 5 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 516.73 ล้านบาท เป็น 521.85 ล้านบาท จากกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TSR-W1) ในวันที่ 31 พฤษภาคม
 • วันที่ 20 กันยายน บริษัทได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือผลิตสินค้าให้ Successmore หรือ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค อาหารเสริมและ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • วันที่ 27 ธันวาคม บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 521.84 ล้านบาท เป็น 549.68 ล้านบาท จากกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย (TSR-W1) ในวันที่ 20 ธันวาคม ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TSR-W1 ได้หมดอายุและสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
 • บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำรุ่นใหม่ออกจำหน่าย ได้แก่ เครื่องกรองน้ำยี่ห้อเซฟ รุ่น lite โดยใช้ ไส้กรอง Fibredyne Standard ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่นำเข้าจากอเมริกา ที่รวมกันระหว่างไส้กรอง PP และ Carbon เข้าด้วยกัน มีคุณสมบัติเด่นสามารถกรองตะกอน และสิ่งปนเปื้อนได้มากกว่า Carbon Block ทั่วไป มีความละเอียดการกรอง 0.5 ไมครอน สามารถกรอง เชื้อโรคซิสต์ (cysts) แบคทีเรีย รวมทั้งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ (bacteriostatic) ไส้กรอง Fibredyne Standard ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42 รวมทั้งชั้นกรอง Activated Carbon ที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI61 และชั้นกรอง KDF-55 ที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42,61

ปี พ.ศ. 2560

 • วันที่ 21 มีนาคม ได้มีพิธีเปิดบริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด อย่างเป็นทางการ ณ นครหลวงเวียงจันทร์
 • วันที่ 2 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 467.18 ล้านบาท เป็น 516.73 ล้านบาท จากกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TSR-W1) ในวันที่ 31 พฤษภาคม
 • บริษัทได้รับอนุสิทธิบัตร สารกรองหินแร่ธรรมชาติ (Alkaline Mineral) ซึ่งได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำจาก ประเทศออสเตรเลีย (AMS) นอกจากนี้บริษัทได้รับการขึ้นทะเบียนบน Website ของ NSF Product and Service Listings ในการใช้ไส้กรอง Spun Polypropylene Filter Cartridge ที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42
 • บริษัทขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าและให้บริการได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้มากขึ้น ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวนสาขาและศูนย์บริการเท่ากับ 22 สาขาและ 2 ศูนย์บริการ (สิ้นปี 2559 มีจำนวน 20 สาขาและ 3 ศูนย์บริการ)

ปี พ.ศ. 2559

 • วันที่ 2 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วจากเดิม 401.33 ล้านบาท เป็น 467.18 ล้านบาทเนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญในวันที่ 22 พฤษภาคม และกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (TSR-W1) ในวันที่ 31 พฤษภาคม
 • วันที่ 11 กรกฎาคม ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด (“TSRL”) เพื่อประกอบธุรกิจหลักการให้สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถ เป็นต้น ซึ่งต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ได้รับอนุญาต จากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เงินลงทุน 50 ล้านบาท
 • จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (จำนวนหุ้นชำระแล้ว เท่ากับ 467,178,789 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 51,389,666.79 บาท) การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานรอบเก้าเดือนของปี 2559 (ซึ่งเป็นส่วนที่เสียภาษี ในอัตราร้อยละ 20) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 • วันที่ 16 ธันวาคม ได้จดทะเบียนบริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จำกัด (“TSR Lao”) ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้ร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท เจบี โดยประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 เป็นจำนวนเงินประมาณ 17.05 ล้านบาท (3,920 ล้านกีบ) ทั้งนี้ TSR Lao ถือเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท
 • เครื่องกรองน้ำ 5 รุ่นของบริษัทได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย (AMS) 1) SAFE Super AlkaLi 2) SAFE Alkaline Mini 3)SAFE ROMA Alkaline Plus 4) SAFE UV Alkaline 5) SAFE UF Alkaline
 • บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำรุ่นใหม่ 5 รุ่น ออกจำหน่าย ได้แก่ 1) เครื่องกรองน้ำยี่ห้อเซฟรุ่น ROMA Plus ที่มีคุณสมบัติเด่นในการกรองน้ำสะอาดด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) 2) เครื่องกรองน้ำยี่ห้อเซฟ รุ่น UF Alkaline ที่มีคุณสมบัติเด่นคือไส้กรอง UF (Ultra Filtration) ชนิดพิเศษ PVDF ความละเอียดการกรองสูง ถึง 0.01 ไมครอน โดยทั้ง 2 รุ่นช่วยปรับสภาพน้ำที่กรองให้เป็นด่างเพื่อให้เหมาะกับการดื่มเพื่อสุขภาพ
 • บริษัทขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยทำการเปิดสาขาใหม่และปรับปรุงศูนย์บริการเดิมบางส่วนให้เป็นสาขาซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าและให้บริการได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศให้มากขึ้น ณ สิ้นปี 555 มีจำนวนสาขาและศูนย์บริการเท่ากับ 50 สาขาและ 3 ศูนย์บริการ (สิ้นปี 5558 มีจำนวน 14 สาขาและ 6 ศูนย์บริการ)

ปี พ.ศ. 2558

 • วันที่ 12 พฤษภาคม บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 344 ล้านบาท เป็น 602 ล้านบาท โดยเป็นทุน ชำระแล้ว 344 ล้านบาท
 • วันที่ 18 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 344 ล้านบาท เป็น 401.33 ล้านบาท เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
 • ในปี 2558 บริษัทซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด (“เฟดเดอร์”) จากผู้ถือหุ้นรายเดิม โดย ณ สิ้นปี 2558 บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 59.99
 • วันที่ 21 ธันวาคม บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 200,666,316 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
 • ในปี 2558 บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำรุ่นใหม่ 3 รุ่น ออกจำหน่าย ได้แก่ 1) เครื่องกรองน้ำ ยี่ห้อเซฟ รุ่น ROMA Alkaline Plus ที่มีคุณสมบัติเด่นในการกรองน้ำสะอาดด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) 2) เครื่องกรองน้ำเซฟ รุ่น UV Alkaline ที่มีคุณสมบัติเด่นในการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV โดยทั้ง 2 รุ่นช่วยปรับสภาพน้ำที่กรองให้เป็นด่างเพื่อให้เหมาะกับการดื่มเพื่อสุขภาพ 3) เครื่องกรองน้ำเซฟ รุ่น i- Life ที่กรองน้ำด้วยระบบ UF ที่มีรูปแบบกะทัดรัด และมีประสิทธิภาพในการกรองสูง
 • บริษัทเปิดตัวและจำหน่ายเครื่องทำน้ำอุ่นยี่ห้อ “Safe Electrics” ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยวาง จำหน่ายใน โมเดิร์น เทรด (เช่น โฮมโปร) และผ่านเวปไซต์ (www.safealkaline.com)
 • ในปี 2558 บริษัทขยายสาขาอย่างต่อเนื่องโดยทำการเปิดสาขาใหม่และปรับปรุงศูนย์บริการเดิมบางส่วน ให้เป็นสาขา ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าและให้บริการได้ทั่วทุกภูมิภาคของ ประเทศให้มากยิ่งขึ้น ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวนสาขาและศูนย์บริการเท่ากับ 14 สาขาและ 6 ศูนย์บริการ (สิ้นปี 2557 มีจำนวน 6 สาขาและ 8 ศูนย์บริการ)

ปี พ.ศ. 2557

 • บริษัทได้ซื้อที่ดินเปล่า 2 แห่ง คือ ที่ดินซึ่งตั้งอยู่ติดกับพื้นที่เดิมของบริษัท ที่จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่รวม 300 ตารางวา เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการขยายการผลิตในอนาคต และ ที่ดินเปล่าตั้งอยู่ติดกับสำนักงานใหญ่ของ บริษัท เนื้อที่ 1 ไร่ 46 ตารางวา เพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวของธุรกิจต่อเนื่องในอนาคต
 • ในช่วงต้นปี 2557 บริษัทเปิดตัวเครื่องกรองน้ำรุ่นใหม่ เครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น SUPER ALKALI ซึ่งมีเทคโนโลยี การกรองที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากเครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น Power-Health โดยได้เสริมสารกรองหินแร่ อัลคาไลน์ ซึ่งช่วยปรับสภาพน้ำกรองให้มีความเป็นด่างอ่อนๆ เพื่อช่วยปรับสมดุลในร่างกาย และต่อมาได้ เปิดตัวเครื่องกรองน้ำรุ่นใหม่ 2 รุ่น ได้แก่ 1) เครื่องกรองน้ำ เซฟ รุ่น Safe Alkaline Mini เป็นเครื่องกรองน้ำ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับผู้บริโภคที่มีครอบครัวขนาดเล็ก กลุ่มผู้อยู่อาศัยใน อพาร์ทเม้นท์ และคอนโดมิเนียม โดยเน้นดีไซน์ และความสวยงาม กะทัดรัด ซึ่งคงแร่ธาตุตามธรรมชาติที่สำคัญ ในน้ำ และปรับสภาพน้ำให้มีความเป็นด่างอ่อนๆ 2) เหยือกกรองน้ำ เซฟ รุ่น Ecomize เป็นเหยือกกรองน้ำ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับผู้บริโภคที่มีครอบครัวขนาดเล็ก กลุ่มผู้อยู่อาศัยใน อพาร์ทเม้นท์ และคอนโดมิเนียม
 • บริษัท ขยายการดำเนินงานในภูมิภาค โดยเปิดสาขาหลัก จำนวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาพิษณุโลก และสาขารอง จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาเพชรบุรี สงขลา และอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนการขายเครื่องกรองน้ำและ สารกรอง รวมทั้งการให้บริการหลังการขาย
 • บริษัท เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรทางการค้า กับ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) โดยเป็นหนึ่งในแผนธุรกิจใหม่ที่ต้องการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และบริษัท ยังได้ร่วมกับบริษัท สยามไดกิ้นเซลล์ จำกัด เจรจาข้อตกลงทางธุรกิจ โดยบริษัท เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศภายใต้แบรนด์ “ไดกิ้น” ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีทั้งรูปแบบเงินสดและเงินผ่อน
 • เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 บริษัท ได้เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก (First Day Trade) ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TSR”

ปี พ.ศ. 2556

 • บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นทั้งสิ้น 344 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ชำระแล้ว 258 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 86 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนทั่วไป
 • บริษัทลงทุนติดตั้งโปรแกรม Cisco Contract Center Solution ซึ่งเป็นโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจผ่านสายงานบริหารงานลูกค้า (CRM : Customer Relation Management) และจะช่วยในการบริหารฐานข้อมูลลูกค้าและการดูแลลูกค้าหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการจำหน่ายผ่านระบบ Telesales รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ลูกค้าเดิมในอนาคต
 • บริษัทดำเนินการยื่นขอ เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำรุ่น ยูวี พลัส
 • บริษัทออกแบบและปรับปรุง ตราสัญลักษณ์ ของบริษัทใหม่ให้มีความโดดเด่นและดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนตราสัญลักษณ์ใหม่ดังกล่าวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • จากการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทซื้อที่ดินเพิ่มเติมประมาณ 2 ไร่ เพื่อขยายที่จอดรถของพนักงานขายและเตรียมรองรับการขยายที่ทำการของบริษัทในอนาคต และซื้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านกำลังการผลิตในอนาคตบนเนื้อที่ 9 ไร่ ที่จังหวัดปทุมธานี

ปี พ.ศ. 2552 - 2555

 • เพื่อตอบรับการเจริญเติบโตขององค์กร บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานไปที่ 43/9 หมู่ที่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ซึ่งสำนักงานใหม่มีห้องประชุมใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับการประชุมของพนักงานบริษัทได้ถึง 2,000 คน
 • บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสุขภาพผู้บริโภค โดยการดื่มน้ำกรองที่มีการเพิ่มแร่ธาตุให้กับร่างกาย ดังนั้นบริษัทจึงมีการเปลี่ยนจากการผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น Power 5 มาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำแบบใหม่ ที่เพิ่มไส้กรองหินแร่เคลือบเงิน ได้แก่ เครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น Power-Health ที่ช่วยเพิ่มแร่ธาตุที่มีประโยชน์ เช่น แมกนีเซียมและแคลเซี่ยม ให้แก่ร่างกาย
 • บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในการประกอบเครื่องกรองน้ำ และเครื่องผลิตน้ำแร่ โดยมี Moody International Certification Ltd. เป็นผู้รับรอง
 • บริษัทดำเนินการซื้อที่ดินประมาณ 1 ไร่ บริเวณตรงข้ามกับสำนักงานใหญ่ปัจจุบัน เพื่อขยายพื้นที่จอดรถของพนักงานขาย

ปี พ.ศ. 2542 - 2543

 • เพื่อนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานให้กับลูกค้า ในช่วงปลายปี 2542 บริษัทได้ทำการคิดค้นพัฒนาเครื่องกรองน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเปลี่ยนจากการผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำรุ่นท่อคู่ซึ่งก็คือ รุ่น L302 มาเป็นเครื่องกรองน้ำประกอบด้วยท่อกรอง 5 ท่อ ซึ่งก็คือเครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น Power 5 ที่มีการกรองในรูปแบบที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • บริษัทและบริษัทย่อย ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 ในระบบการผลิต โดยมีบริษัท บีเอ็ม ทราดา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับรอง

ปี พ.ศ. 2535 - 2538

 • จดทะเบียนจัดตั้งใหม่เป็น “บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด” มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และตั้งโรงงานผลิตเครื่องกรองน้ำ (ปัจจุบันเรียกว่า “โรงงานที่ 1”) บนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่
 • ซื้อสำนักงานเพื่อใช้สำหรับเป็นที่ทำการของบริษัทเป็นครั้งแรก ตั้งอยู่ที่ 24/26-28 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี เป็นอาคารพาณิชย์ จำนวน 9 คูหา และจัดสร้างอพาร์ทเมนท์ ขนาด 84 ห้อง เนื้อที่รวม 3 งาน 51 ตารางวาไว้เพื่อเป็นสวัสดิการที่พักอาศัยของพนักงาน
 • บริษัทได้เริ่มก่อตั้งบริษัทในเครือ คือ “บริษัท สวนสวิตา จำกัด” มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ในปี 2540 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “บริษัท เซฟ มินเนอรัล พ็อท จำกัด” และในปี 2541 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” โดยมีวัตถุประสงค์ คือเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำน้ำแร่ รุ่น Safe Mineral Pot (ปัจจุบัน คือ รุ่น Safe Plus) และผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำและน้ำดื่มให้แก่บริษัทขายตรงขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

ปี พ.ศ. 2519

 • ในปี 2519 โดย นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าห้องทดลองคุณภาพน้ำของการประปานครหลวง ได้เริ่มดำเนินธุรกิจรับปรึกษาและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด "วัฒนบุตร” มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท ดำเนินธุรกิจด้านผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำภายในครัวเรือน
 • บริษัทตั้งโรงงานผลิตเครื่องกรองน้ำแห่งแรกที่ซอยเทพพนม (ปัจจุบันเรียกว่า "โรงงานที่ 2")
 • เครื่องกรองน้ำรุ่นแรกที่ผลิต คือ รุ่น L302 เป็นระบบท่อคู่ โดยใช้ระบบขายตรงแบบผ่อนชำระ ให้พนักงานขายไปขายเครื่องกรองน้ำให้กับลูกค้าตามบ้านในเขตกรุงเทพและปริมณฑล