สารจากคณะกรรมการ
ปี 2562 เป็นอีกปีที่ท้าท้ายสำหรับบริษัท ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวและการเข้าสู่ความท้าท้ายในยุคดิจิทัล (Digital Disruption) ที่ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทได้ทำการปรับแผนกลยุทธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่สำคัญหลายด้านเพื่อรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต โดยการปรับแผนการดำเนินงานบางส่วนได้ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้น

ในด้านกลยุทธ์การขาย บริษัทได้ทำการปรับแผนดำเนินงานเพื่อสร้างความเติบโตของยอดขาย โดยการ วิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการสร้างยอดขายของช่องทำงขายต่าง ๆ อาทิ กลุ่มขายตรง ซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้ ส่วนใหญ่ของบริษัท บริษัทไม่เพียงแต่เพิ่มจำนวนทีมขายเท่านั้น แต่ยังได้ทำการบริหารจัดการในการรักษาพนักงาน ขายหรือการลดอัตราการลาออก (Turnover rate) ของพนักงานขายลง ทำให้ปี 2562 เป็นปีที่มีอัตราการลาออกของ พนักงานที่เข้าใหม่ในปีนี้ลดลงกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีพนักงานขายที่มีประสบการณ์ที่ช่วยผลักดัน ยอดขายได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งบริษัทได้มีการทำกิจกรรมทางการตลาดที่สนับสนุนให้ทาการขายได้สะดวกและเข้าถึง กลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น โดยการสร้างให้ผู้บริโภครับรู้ในตราสินค้า ยี่ห้อ SAFE เช่น การใช้ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็น Presenter และทาการโฆษณาผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ

ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทั้งในด้านการขาย การสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ สำหรับปี 2562 บริษัทได้นำเครื่องมือเทคโนโลยีสำรสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการทีมขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การนำระบบ GIS มาใช้ในการ บริหารพื้นที่การขาย โดยช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถติดตาม (Monitor) เส้นทางการขาย รูปแบบการวิ่งงาน รวมถึง ข้อมูลยอดขายของรถทีมแต่ละทีมได้ในรูปแบบ Real Time ทำให้สามารถกระตุ้นยอดขายในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น บริษัทได้เพิ่มความสะดวกต่อลูกค้าในการจ่ายชำระค่างวดสินค้าผ่านระบบ Direct Payment, การจ่ายผ่าน Counter Service และการใช้ QR Code ทำให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเก็บเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของ การบริหารค่าใช้จ่าย

บริษัทได้ทำการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัททำการปรับปรุง การปฏิบัติงานให้กระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการจัดสรรโยกย้ายบุคลากรบางส่วนมาสนับสนุนงานด้านการ ขายของบริษัท รวมทั้งการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อบริหารต้นทุนการดำเนินงาน อาทิ การลดค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ ไม่จำเป็น และจากมติคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้ปิดบริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อลด ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น โดยการปิดบริษัทย่อยดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท แต่อย่างใด

ผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยทำรายได้รวมดอกผลจากการเช่าซื้อและรายได้จากลูกหนี้ เงินให้สินเชื่อของบริษัทย่อย (รายได้รวม) 1,636.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.87 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจาก การบริหารทีมขายได้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท 109.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.66 จากปีก่อน กลุ่มบริษัทมีหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญจำนวน 134.20 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.37 จากปี ก่อน การลดลงดังกล่าวนี้เป็นผลมาจากการที่บริษัทได้มีมาตรการในการระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อและการบริหาร คุณภาพลูกหนี้ที่เข้มงวด พร้อมทั้งมีการทบทวนแผนงาน กลยุทธ์และมาตรการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่ เสมอ นอกจากการสร้างยอดขายแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่าย ผ่านการปรับ โครงสร้างการให้ค่าตอบแทนเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างต้นทุนของบริษัทในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับระบบงานขาย การตรวจสอบและด้านต่าง ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับปี 2563 บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการสร้างศักยภาพของทีมขายในทุกช่องทาง ทั้งการขายตรง การขายใน รูปแบบ O2O (Online to Offline) ที่มีการทำการตลาดผ่านระบบ Online และใช้จุดแข็งจากการขายตรงที่มีมาอย่าง ยาวนานในการปิดการขายของลูกค้าที่อยู่ในกลุ่ม Online การนำการตลาด Online ในการเสริมสร้างยอดขาย รวมทั้ง การพัฒนาทีมบริการที่ถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งของบริษัทที่มีกระจายอยู่ตามเมืองหลัก ๆ เกือบทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณภาพทีดีต่อลูกค้า โดยการวิจัยและพัฒนาสินค้ารวมถึงคัดสรรสินค้าใหม่ ๆ ทั้งเครื่อง กรองน้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยการบริการที่ประทับใจ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปีที่ผ่านมาเป็นปี ที่พิสูจน์ความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ไทยประจำปี 2562 ในระดับดีเลิศ (Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งสะท้อนผลงาน ที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่าน ๆ มาที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (Very Good) เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน สำหรับการส่งเสริม ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีคุณภาพ บริษัทได้จัดทำ “โครงการปันน้ำใสจากใจเซฟ” ซึ่งเป็นโครงการบริจาคเครื่อง กรองน้ำดื่มให้โรงเรียนต่าง ๆ เพื่อมอบสุขภาพอนามัยที่ดีให้เยาวชนและบุคลากรของโรงเรียน และเป็นโครงการ ต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้บริจาคเครื่องกรองน้ำให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครไปแล้ว ประมาณ 3,800 เครื่อง สำหรับประมาณ 400 โรงเรียน

คณะกรรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก ๆ ฝ่าย ที่ได้ให้ความ ไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจและทุ่มเทในการ ทำงานของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน บริษัทจะยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซื่อสัตย์ รอบคอบ ควบคู่ไปกับการดำเนินการต่าง ๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้าน เพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจสู่ความอย่างยั่งยืนและ มั่นคงต่อไป


นายสหัส ตรีทิพยบุตร
ประธานกรรมการบริษัท

นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร