คณะกรรมการบริหาร
นายสหัส ตรีทิพยบุตร
ตำแหน่ง   ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
อายุ : 72 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : ไม่มี
วุฒิการศึกษา : - Master of Science (Computer and Information Sciences), Syracuse University, New York, USA.
    - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (สถิติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 28/2004 Thai Institute of Directors
    - Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) Class 7/2013 Thai Institute of Directors.
    - How to measure the Success of Corporate Strategy (HMS) Class 2/2013 Thai Institute of Directors.
    - สัมมนาวิชาการ The Flagship Summit : Future Fast-Forward โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2556 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ออริจิ้น พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด
2551 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
นางสุมนา วงษ์กะพันธ์
ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
อายุ : 69 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : ไม่มี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southeastern Oklahoma State USA (ปี 2518)
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2515)
- Strategic Human Resource Management, Harvard Business School.
- Banking Management ADB. Japan.
- Director Accreditation Program (DAP) Class 47/2005 Thai Institute of Directors.
- ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 นักบริหารงานบุคคลดีเด่น จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักบริหารงานบุคคลดีเด่น ปี 2552 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
- ได้รับรางวัลดีเด่นนักอนุรักษ์ทรัพยากร จาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     
ประสบการณ์การทำงาน
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน   คณะกรรมการบริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด
2553 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2553 - 2558   ประธานคณะกรรมการ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
2553 - 2558   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
2553 - 2558   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เคทีบี แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 36 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 6.11
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท Master Of Science , International Business & English, University of Portsmouth, Hampshire, UK.
    - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - Director Accreditation Program (DAP)Class SET/2012 Thai Institute of Directors
    - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors
    - Director Certification Program (DCP) Class 263/2018 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
ก.พ.2561 - ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2557 - ก.ค. 2559   รองกรรมการผู้จัดการสายงานช่องทางการขายใหม่และบริการลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2557 - ก.ย.2562   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2556 - 2557   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2555 - 2556   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด