คณะกรรมการบริษัท
นายสหัส ตรีทิพยบุตร
ตำแหน่ง   ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
อายุ : 72 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : ไม่มี
วุฒิการศึกษา : - Master of Science (Computer and Information Sciences), Syracuse University, New York, USA.
    - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (สถิติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 28/2004 Thai Institute of Directors
    - Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) Class 7/2013 Thai Institute of Directors.
    - How to measure the Success of Corporate Strategy (HMS) Class 2/2013 Thai Institute of Directors.
    - สัมมนาวิชาการ The Flagship Summit : Future Fast-Forward โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2556 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ออริจิ้น พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด
2551 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 36 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 6.11
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท Master Of Science , International Business & English, University of Portsmouth, Hampshire, UK.
    - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - Director Accreditation Program (DAP)Class SET/2012 Thai Institute of Directors
    - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors
    - Director Certification Program (DCP) Class 263/2018 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
ก.พ.2561 - ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2557 - ก.ค. 2559   รองกรรมการผู้จัดการสายงานช่องทางการขายใหม่และบริการลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2557 - ก.ย.2562   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2556 - 2557   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2555 - 2556   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
นายวิรัช วงศ์นิรันดร์
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 68 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 0.19
วุฒิการศึกษา : - Master of Business Administration (MBA) Florida International University, Miami, Florida, USA
    - Certificate in Production and Manufacturing, Florida International University, Miami, Florida, USA
    - Bachelor of Science in Industrial Technology (Honor) Florida International University, Miami, Florida, USA
    - Associate Degree in Pre-Engineering, Miami- Dade Community College, Miami, Florida, USA
    - Director Certification Program (DCP) Class 135/2010 Thai Institute of Directors.
    - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) Class 11/2010 Thai Institute of Directors.
    - Audit Committee Program (ACP) Class 37/2011 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ม.ค.2562   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
ก.พ. – ธ.ค.2561   กรรมการบริหาร / กรรมการผู้บริหารระดับสูง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2556 - 2561   กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ก.พ.2560   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
2555 - 2556   ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาองค์กรและระบบ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2554 - 2557   กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
2553 - 2559   กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้บริหารระดับสูง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 40 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 6.13
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท MBA (การบริหารและการจัดการ) มหาวิทยาลัย Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา
    - ปริญญาโท MS (การเงิน) มหาวิทยาลัย Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา
    - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 98/2012 Thai Institute of Directors
    - Company Secretary Program (CSP) Class 68/2016 Thai Institute of Directors
    - Anti Corruption: The practical Guide (ACPG) Class 31/2016 Thai Institute of Directors
    - Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 11 กันยายน 2561, Thai Institute of Directors
    - Certificate in investor วันที่ 3-11 ตุลาคม 2561 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน   กรรมการผู้บริหารระดับสูง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2560 -
ก.พ. 2561
  รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2560 -
มี.ค. 2561
  เลขานุการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ก.ย. 2562   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2558 - ม.ค. 2560   เลขานุการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2556 -
พ.ค. 2559
  กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2552 - มี.ค. 2556   กรรมการ / กรรมการผู้จัดการกรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรธรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด
2546 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด
นางสาวสวิตา แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้บริหารระดับสูง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 7 ต.ค. 2562)
อายุ : 38 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 6.26
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - ประกาศนียบัตร (MSC Marketing and Management) มหาวิทยาลัย Loughborough สหราชอาณาจักร
    - Director Accreditation Program (DAP) Class 99/2012 Thai Institute of Directors
    - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors
    - การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร Innovation Management Program (Mini MBA 2) จัดโดยบริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด
    - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) Class 6/2019 Thai Institute of Directors
    - Chief People Officer Program: CPO#14 by PIM HR Excellence Center
     
ประสบการณ์การทำงาน
7 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2561 -ปัจจุบัน   กรรมการผู้บริหารระดับสูง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2561 -
พ.ค. 2562
  กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
ก.ย. 2560 –
7 ต.ค. 2562
  ที่ปรึกษาด้านการประเมิน ติดตาม และพัฒนาองค์กร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2560 - มี.ค.2561   รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ก.ย.2562   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2556 - 2560   รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จำกัด
รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์
ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 71 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : ไม่มี
วุฒิการศึกษา : - M.B.A. (Accounting), Arizona State University, USA.
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมระยะสั้น Finance & Accounting, Wharton School, University of Pennsylvania, USA.
- Director Accreditation Program (DAP) Class 100/2013 Thai Institute of Directors.
- Audit committee Program (ACP) Class 42/2013 Thai Institute of Directors.
- การบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 1/2560 โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok Building Trust in a Transforming Economy โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
     
ประสบการณ์การทำงาน
2555 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2561   กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน   คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร
กรมสรรพากร
2554 - ปัจจุบัน   คณะอนุกรรมการการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2551 - ปัจจุบัน   อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2550 - ปัจจุบัน   อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
2550 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม และกรรมการโครงการอบรม
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม
ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 66 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : ไม่มี
วุฒิการศึกษา : - ศาสตรเมธี สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2548 มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่นมาลากุล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ปริญญาเอก การปฏิรูปและพัฒนาองค์กรดุษฎีบัณฑิต (DODT.) สาขาวิชาการปฏิรูปและพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยแพทย์ซีบู ประเทศฟิลิปปินส์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (B.A.) สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors.
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) Class 14/2018 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
พ.ค.2561 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
พ.ค.2560 - ปัจจุบัน   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. - พ.ค. 2561   กรรมการบริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ก.พ.2561   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน   นายกสมาคม
สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
2558 - ปัจจุบัน   ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบการเรี่ยไรภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
2558 - ปัจจุบัน   รองประธาน
มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ คนที่ 1
2556 - ปัจจุบัน   รองประธาน
มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคม
ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2555 - ปัจจุบัน   ประธานฝ่ายวิชาการ
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
2550 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาพิเศษ
สถาบันวิจัยโสมซานซี มณฑลเหวินซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2545 - ปัจจุบัน   อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ กริช อัมโภชน์
ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ : 79 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : ไม่มี
วุฒิการศึกษา : - Advanced Management Program, Harvard Business School
- Strategic Human Resource Management, Harvard Business School
- M.S.B.A Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) Class 0/2000 Thai Institute of Directors.
- Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 3/2010 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูและกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ ต่อสังคม
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   วิทยากรประจำ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
2550 - 2557   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
นางสุมนา วงษ์กะพันธ์
ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
อายุ : 69 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : ไม่มี
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southeastern Oklahoma State USA (ปี 2518)
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2515)
- Strategic Human Resource Management, Harvard Business School.
- Banking Management ADB. Japan.
- Director Accreditation Program (DAP) Class 47/2005 Thai Institute of Directors.
- ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 นักบริหารงานบุคคลดีเด่น จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักบริหารงานบุคคลดีเด่น ปี 2552 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
- ได้รับรางวัลดีเด่นนักอนุรักษ์ทรัพยากร จาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     
ประสบการณ์การทำงาน
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน   คณะกรรมการบริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด
2553 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2553 - 2558   ประธานคณะกรรมการ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
2553 - 2558   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
2553 - 2558   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เคทีบี แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 63 ปี
วุฒิการศึกษา : - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2523)
    - สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2531)
    - ดุษฎีบัณฑิต สาขา Planning Financing จากมหาวิทยาลัยลอนดอน (พ.ศ.2539)
    - แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แขนงสุขภาพจิตชุมชน
    - แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
    - ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2560)
     
ประสบการณ์การทำงาน
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน   กปัจจุบันนายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันโรคแห่งประเทศไทย
31 ส.ค. 2556 -
30 ก.ย. 2558
  อธิบดีกรมอนามัย
1 ต.ค. 2554 -
31 ส.ค. 2556
  อธิบดีกรมควบคุมโรค
2553 - 2554   รองปลัดกระทรวงการคลัง
2550 - 2553   ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
2547 - 2550   ที่ปรึกษาทางการแพทย์อาวุโสสำนักงานสาธารณสุขศาสตร์
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร
ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 53 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 0.05
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจการจัดการ Nova Southeastern University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Director Certification Program (DCP) Class 233/2017 Thai Institute of Directors.
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) Class 3/2016 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
27 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย.2561 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน   กรรมการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการ
บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติคส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการ
บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จำกัด
2557 - ปัจจุบัน   กรรมการ
บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน   กรรมการ
บริษัท ไหมทอง จำกัด