คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ กริช อัมโภชน์
ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ : 79 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : ไม่มี
วุฒิการศึกษา : - Advanced Management Program, Harvard Business School
- Strategic Human Resource Management, Harvard Business School
- M.S.B.A Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) Class 0/2000 Thai Institute of Directors.
- Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 3/2010 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูและกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ ต่อสังคม
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   วิทยากรประจำ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
2550 - 2557   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม
ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 66 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : ไม่มี
วุฒิการศึกษา : - ศาสตรเมธี สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2548 มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่นมาลากุล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ปริญญาเอก การปฏิรูปและพัฒนาองค์กรดุษฎีบัณฑิต (DODT.) สาขาวิชาการปฏิรูปและพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยแพทย์ซีบู ประเทศฟิลิปปินส์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (B.A.) สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors.
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) Class 14/2018 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
พ.ค.2561 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
พ.ค.2560 - ปัจจุบัน   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. - พ.ค. 2561   กรรมการบริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ก.พ.2561   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน   นายกสมาคม
สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
2558 - ปัจจุบัน   ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบการเรี่ยไรภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
2558 - ปัจจุบัน   รองประธาน
มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ คนที่ 1
2556 - ปัจจุบัน   รองประธาน
มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคม
ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2555 - ปัจจุบัน   ประธานฝ่ายวิชาการ
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
2550 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาพิเศษ
สถาบันวิจัยโสมซานซี มณฑลเหวินซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2545 - ปัจจุบัน   อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่
ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 36 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : 6.11
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท Master Of Science , International Business & English, University of Portsmouth, Hampshire, UK.
    - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - Director Accreditation Program (DAP)Class SET/2012 Thai Institute of Directors
    - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors
    - Director Certification Program (DCP) Class 263/2018 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
ก.พ.2561 - ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท
บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2557 - ก.ค. 2559   รองกรรมการผู้จัดการสายงานช่องทางการขายใหม่และบริการลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2557 - ก.ย.2562   กรรมการบริษัท
บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จำกัด
2556 - 2557   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารงานลูกค้า
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด
2555 - 2556   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด