คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์
ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 71 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : ไม่มี
วุฒิการศึกษา : - M.B.A. (Accounting), Arizona State University, USA.
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมระยะสั้น Finance & Accounting, Wharton School, University of Pennsylvania, USA.
- Director Accreditation Program (DAP) Class 100/2013 Thai Institute of Directors.
- Audit committee Program (ACP) Class 42/2013 Thai Institute of Directors.
- การบริหารความเสี่ยง (ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 1/2560 โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok Building Trust in a Transforming Economy โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
     
ประสบการณ์การทำงาน
2555 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2561   กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน   คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร
กรมสรรพากร
2554 - ปัจจุบัน   คณะอนุกรรมการการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2551 - ปัจจุบัน   อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2550 - ปัจจุบัน   อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
2550 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม และกรรมการโครงการอบรม
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ กริช อัมโภชน์
ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ : 79 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : ไม่มี
วุฒิการศึกษา : - Advanced Management Program, Harvard Business School
- Strategic Human Resource Management, Harvard Business School
- M.S.B.A Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) Class 0/2000 Thai Institute of Directors.
- Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 3/2010 Thai Institute of Directors
     
ประสบการณ์การทำงาน
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูและกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ ต่อสังคม
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   วิทยากรประจำ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
2550 - 2557   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 63 ปี
วุฒิการศึกษา : - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2523)
    - สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2531)
    - ดุษฎีบัณฑิต สาขา Planning Financing จากมหาวิทยาลัยลอนดอน (พ.ศ.2539)
    - แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แขนงสุขภาพจิตชุมชน
    - แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
    - ศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Adjunct Professor) มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2560)
     
ประสบการณ์การทำงาน
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน   กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน   กปัจจุบันนายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันโรคแห่งประเทศไทย
31 ส.ค. 2556 -
30 ก.ย. 2558
  อธิบดีกรมอนามัย
1 ต.ค. 2554 -
31 ส.ค. 2556
  อธิบดีกรมควบคุมโรค
2553 - 2554   รองปลัดกระทรวงการคลัง
2550 - 2553   ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
2547 - 2550   ที่ปรึกษาทางการแพทย์อาวุโสสำนักงานสาธารณสุขศาสตร์
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม
ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 66 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) : ไม่มี
วุฒิการศึกษา : - ศาสตรเมธี สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2548 มูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่นมาลากุล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ปริญญาเอก การปฏิรูปและพัฒนาองค์กรดุษฎีบัณฑิต (DODT.) สาขาวิชาการปฏิรูปและพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยแพทย์ซีบู ประเทศฟิลิปปินส์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (B.A.) สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors.
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) Class 14/2018 Thai Institute of Directors.
     
ประสบการณ์การทำงาน
พ.ค.2561 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
พ.ค.2560 - ปัจจุบัน   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. - พ.ค. 2561   กรรมการบริหาร
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน   กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ก.พ.2561   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน   นายกสมาคม
สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
2558 - ปัจจุบัน   ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบการเรี่ยไรภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
2558 - ปัจจุบัน   รองประธาน
มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ คนที่ 1
2556 - ปัจจุบัน   รองประธาน
มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคม
ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2555 - ปัจจุบัน   ประธานฝ่ายวิชาการ
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
2550 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาพิเศษ
สถาบันวิจัยโสมซานซี มณฑลเหวินซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2545 - ปัจจุบัน   อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน